fraudezaak

Fraudezaak

Het ergste wat in een vereniging kan gebeuren is onze KC ‘s-Hertogenbosch en Omstreken overkomen…


In dit bericht informeren wij u over de fraudezaak. Alle berichten staan van boven naar beneden van oud naar nieuw.

6 december 2015

Het ergste wat in een vereniging kan gebeuren is onze KC ‘s-Hertogenbosch en Omstreken overkomen…

Wij zijn namelijk beroofd van al onze financiële middelen. 
Het zorgvuldig gespaarde kapitaal, bestemd voor een eigen clubgebouw, is door onze voormalige penningmeester verduisterd. Daarbij heeft hij ons ook nog een flinke kostenpost nagelaten in de vorm van onbetaalde rekeningen.
Behalve ongeloof, over hoe iemand zo iets verschrikkelijks kan doen, rest ons nu alleen alle schouders er onder te zetten om door te gaan.

Onze vereniging bestaat 26 maart a.s. 86 jaar en om te overleven hebben wij de steun en het vertrouwen van onze leden nodig.
Wij zullen ongetwijfeld maatregelen moeten treffen die vervelende gevolgen hebben.

Clubblad / digitale nieuwsbrief

U bent gewend het clubblad 4 keer per jaar te ontvangen. Momenteel is het niet mogelijk een clubblad uit te brengen maar we willen u toch informatie bieden.
Wij denken nu aan een sterk vereenvoudigde uitgave in de vorm van een nieuwsbrief. Deze wordt u dan digitaal aangeboden en de leden die niet over een pc beschikken kunnen deze per post ontvangen.
Daarom vragen wij u uw e-mail adres door te geven aan de ledenadministratie (mail: w.faas@kc-shertogenbosch.nl).

Contributie / betaling deelname Clubmatch 2009

Aan de leden die hun contributie nog niet hebben overgemaakt verzoeken wij dringend dit per omgaande te doen, zodat wij kunnen proberen aan onze verplichtingen te voldoen.

Tevens vragen wij die exposanten, welke voor betaling van de clubmatch 2009 een machtiging hebben gegeven, zelf het verschuldigde bedrag aan ons over te maken naar Rabobank rekening nummer 10 25 59 481 t.n.v. K.C.’s-Hertogenbosch e.o.
Er is destijds een misverstand ontstaan bij de Rabobank, want deze machtigingen (voor eenmalige afschrijving) konden niet worden geïncasseerd.
De exposanten die hiervoor telefonisch benaderd zijn en het verschuldigde bedrag hebben overgemaakt, willen wij voor hun eerlijkheid hartelijk bedanken.

Uw hulp van harte welkom!

Wij vragen u ons te helpen door met ons mee te denken hoe wij onze kynologenclub er met vereende krachten weer bovenop kunnen helpen.
Donaties en ideeën worden in dank aanvaard.

Juridische stappen

Wij voelen het als onze plicht en verantwoording om naar onze leden toe openheid van zaken te geven.

Inmiddels zijn er juridische stappen gezet. Er is strafrechtelijke aangifte gedaan. Verder is aan onze advocaat, mr. M. van Tessel te Drunen, gevraagd de vordering die de vereniging nu op de voormalige penningmeester heeft, te verhalen. Er is inmiddels een kort geding dagvaarding uitgebracht en op 2 februari dient de zaak bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. Wij houden u op de hoogte.

Het Bestuur

16 februari 2010

Verloop van de procedure m.b.t. verduistering club kapitaal

Op 16 december 2009 is ‘s avonds na de Algemene Ledenvergadering nog bij de politie aangifte gedaan van verduistering.
Op 17 december 2009 kreeg het bestuur inzage in de Rabo rekeningen van de vereniging.

Het saldo op de spaarrekening bedroeg € 0,00 en het tegoed op de betaalrekening € 59,21.
Al onze tegoeden, jarenlang opgespaard en bestemd voor eens een eigen clubgebouw, bleken verdwenen.

Op 18 december 2009 is bij de politie proces-verbaal opgemaakt tegen de voormalige penningmeester wegens verduistering van clubgelden.
Ook op 18 december 2009 is juridische hulp ingeroepen bij advocaat mr M. van Tessel te Drunen en zijn stappen ondernomen om de voormalige penningmeester te dwingen tot het overhandigen van de boekhoudbescheiden en tot terugbetaling van de gelden. Hieraan is door de voormalige penningmeester geen gevolg gegeven.

Het totaal ontvreemde bedrag is € 75.000,=. Maar ligt mogelijk nog hoger.

Op 2 februari 2010 is de voormalige penningmeester gedaagd in een kort geding.
Op 16 februari 2010 heeft de rechter hem voorlopig gevonnist om binnen 14 dagen € 13.680,– te betalen en alle administratie van de K.C. af te staan.
De proceskosten van de K.C. voorlopig begroot op € 1.165,93 komen daar nog bij.

Tot op heden heeft de club nog niets van betrokkene ontvangen!

Dankwoord van het bestuur

Bij al onze moeilijkheden doet het goed te bemerken dat er mensen zijn, ook niet-leden, die ons steunen door het schenken van een gift of anderzins hun medewerking of meeleven betuigen.
Ook danken wij de crediteuren die ons de gelegenheid geven om te proberen de financiën te regelen.

Enkele leden hebben zich spontaan bereid verklaard mee te willen helpen bij het organiseren van onze activiteiten.
Een en ander geeft het bestuur de moed om verder te gaan!

20 september 2010

Verloop fraudezaak

Op dit moment zijn er nog geen veranderingen in de procesgang van onze voormalige penningmeester. Uiteraard zijn we daar nog steeds mee bezig. U wordt op de hoogte gehouden.


14 maart 2010

Vervolg fraudezaak

De zitting aangaande de fraude die in 2008/2009 gepleegd is door toenmalige penningmeester en waarbij het volledige reservekapitaal én de totale banktegoeden van onze vereniging (ongeveer 75.000 euro) is verdwenen, heeft op 14 maart 2012 gediend bij de politierechter te ‘s-Hertogenbosch.

De volledig bezette publieke tribune luisterde ademloos naar het ijzersterke requisitoir van de Officier van Justitie met als strafeis 8 maanden hechtenis, waarvan 2 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en terugbetaling van 80.000 euro.

De advokaat van de verdachte mocht zijn pleidooi houden, maar hij stelde nog enkele eisen, die door de rechter en de officier van justitie niet werden gehonoreerd. Hij wraakte daarop de rechtbank…

Hierdoor is de zaak voorlopig aangehouden.

15 mei 2010

Fraudezaak uitgesteld

De rechtszitting voor de behandeling van de fraudezaak tegen de ex-penningmeester, die op 15 mei 2012 zou plaatsvinden, is andermaal uitgesteld.

Zoals beloofd houden we u op de hoogte.

20 september 2012

Vervolg fraudezaak 2

De behandeling van 14 maart 2012 inzake de strafzaak zou aanvankelijk worden voortgezet op 15 mei 2012. Deze werd uitgesteld tot 20 september 2012.

Op 20 september 2012 diende opnieuw deze zaak inzake de verduistering van club gelden, gepleegd in 2007, 2008 en 2009 door de toenmalige penningmeester.
Op de zitting was de gedaagde niet aanwezig. Mr. Dionisius, raadsman van de ex penningmeester, bracht e-mails ter sprake waarvan wij tot op heden geen enkele kennis of inzage hadden.

In de voorgaande zitting eiste de Officier van Justitie 8 maanden hechtenis waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en terugbetaling van € 80.000.–.
De rechter kwam 20 september 2012 nu tot de volgende uitspraak:

Hij veroordeelde verdachte wegens verduistering en eiste daarvoor 240 uur werkstraf, subsidiair 120 dagen hechtenis. Een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Aangaande de eerdere vordering van

€ 80.000 heeft de rechtbank deze terugverwezen naar een civiele procedure.

Op 5 oktober 2012 ontvingen wij bericht van het Openbaar Ministerie dat veroordeelde tegen het vonnis hoger beroep heeft ingesteld,

De strafzaak wordt nu opnieuw voor beoordeling aan het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch voorgelegd.

4 september 2013

Hoger beroep fraudezaak

Er kwam ons kort voor de genoemde datum ter ore, dat de zaak inzake de verduistering door onze toenmalige penningmeester, behandeld zou worden op 13 september 2013.

Min of meer verbijsterd waren wij toen we op 4 september te horen kregen dat dit een administratieve behandeling betrof die alleen een verdaging inhield, waarbij partijen niet aanwezig behoefden te zijn.

Inmiddels is een verzoek om bespoediging ingediend en we kunnen niet anders dan wachten op een verdere afhandeling.

18 december 2013

Hoger beroep fraudezaak 2

Het is al weer vier jaar geleden (16 december 2009) dat de club het slachtoffer werd van de verduistering van al onze gelden ( € 75.000,=) door de toenmalige penningmeester.

Op 17 december 2013 waren we aanwezig bij de strafzitting in hoger beroep. Andermaal is de zaak aangehouden, nu voor het horen van getuigen. Dit zal in het begin van 2014 plaatsvinden.

Wordt vervolgd….

12 mei 2014

Hoger beroep Fraudezaak 3

Inmiddels zijn op de rechtbank de verhoren onder ede afgenomen van de personen die door de advocaat van onze toenmalige penningmeester daarvoor waren genoemd.

Nu is het verder afwachten wat het Openbaar Ministerie hiermee doet en wij kunnen niet anders doen dan wachten op de volgende rechtszitting.

15 september 2014

Verloop Fraudezaak

Wij wisten van niets … en kregen maandag 15 september 2014 een kort berichtje van onze advocaat de heer Mr. M. van Tessel, dat de voor 16 september 2014 geplande zitting geen doorgang zou vinden. De verdachte ex-penningmeester heeft een andere advocaat genomen…

Wij hadden over deze zitting dus geen enkel bericht ontvangen.
Het is onbegrijpelijk en niet te accepteren dat wij niet op de hoogte gehouden worden.
Inmiddels is contact opgenomen met het Openbaar Ministerie.

25 november 2014

Uitspraak Hoger beroep fraudezaak

Op 25 november 2014 waren we weer present op de rechtbank voor de behandeling in Hoger Beroep van de langlopende strafzaak tegen de ex-penningmeester van KC ‘s-Hertogenbosch e.o., die ons in 2009 al ons kapitaal afhandig maakte.

De uitspraak was op 9 december en luidde als volgt:

Het Hof veroordeeld de verdachte tot een taakstraf van 240 uren
4 Maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar
De vordering van € 46.590,– aan de Kynologenclub is toegewezen
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van de gerechtskosten van € 5944,—
De verdachte is in cassatie gegaan…

Wordt vervolgt…

7 maart 2017

Het recht zal zegevieren!

Het recht zal zegevieren!

Verzoek cassatie

Na de uitspraak in Hoger Beroep op 25 november 2014, heeft veroordeelde beroep aangetekend bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zijn verzoek om cassatie is op 7 maart 2017 niet ontvankelijk verklaard.

Dit betekent dat het eerder uitgesproken vonnis van kracht wordt!!

14 juni 2017

De oplichting, gepleegd door de voormalige penningmeester J.v.D., blijft onze aandacht houden.
Door het door de Hoge Raad niet ontvankelijk verklaren van de cassatie  is het in de Strafzaak per 09-12-2014 opgelegde vonnis, definitief van kracht geworden.
Het vonnis luidt: Vier maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
Een taakstraf van 240 uur, indien niet naar behoren verricht, te vervangen door 120 dagen hechtenis.
Te betalen aan Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch en Omstreken een bedrag van € 46.590,00 vermeerderd met € 5.944,00 proces kosten. Bij niet betalen te vervangen  door 267 dagen hechtenis, waarbij de verplichting tot betalen blijft bestaan.

De vordering ligt nu in handen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
Dit bureau stuurt een verzoek om betaling naar betrokkene en bij het niet daaraan voldoen volgen de aanmaningen. Daarna neemt de gerechtsdeurwaarder het over, die bij niet betalen beslag kan leggen. Wanneer daarmee ook niet wordt voldaan, volgt de opgelegde gevangenisstraf van 9 maanden. De verplichting tot betaling blijft echter van kracht.
Aan de verplichting tot betaling van € 13.680,00 plus proceskosten, die bij het vonnis van het Kort Geding van 16-02-2010 is opgelegd, staat momenteel nog € 11.253,67 open.

2 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.